FACEBOOK - Tương Tác Bài Viết

facebook - tương tác vài biết

Qui trình tương tác bài viết: Tỷ lệ bạn bè của bạn nhìn thấy chỉ chiếm 5%-10% Tổng số bạn. Ví dụ bạn có 5000 bạn thì chỉ ít hơn 500người nhìn thấy. Mức độ này tăng lên phụ thuộc vào độ Lan t...

10 yếu tố quan trọng sẽ ảnh hướng lớn đến thứ hạng từ khoá được các chuyên gia S.E.O trên thế giới

Chia sẽ kinh nghiệm làm SEO

𝟏𝟎 𝐂𝐑𝐈𝐓𝐈𝐂𝐀𝐋 𝐅𝐀𝐂𝐓𝐎𝐑𝐒 (𝟏𝐎 𝐲𝐞̂́𝐮 𝐭𝐨̂́ 𝐐𝐔𝐘𝐄̂́𝐓 Đ𝐈̣𝐍𝐇 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐒𝐄𝐎) 👉1. Content đáp ứng nhu cầu "tìm kiếm" của người dùng Giải pháp: NGHIÊN CỨU TỪ KHÓA https://ftf.agency/keyword-resear...